Regulamin

Właścicielem strony internetowej – KoszulkiPilkarskie.com – jest:

B&K Varcheck Ltd

Numer identyfikacyjny firmy: 12403567

Adres siedziby: Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole, England, BH15 1DX

Numer konta BNP Paribas: 95 1600 1462 1896 1116 8000 0001

Płatności Przelewy24


Skorzystanie z oferty oznacza akceptację regulaminu przez kupującego. 

Podstawowe zasady działalności

1. Działalność B&K Varcheck Ltd opiera się na pośrednictwie handlowym „Dropshipping”. Firma nie posiada i nie sprzedaje produktów we własnym imieniu. Importerem towaru jest kupujący. VAT E-commerce jest rozliczany przez sprzedającego w imieniu kupującego w systemie IOSS.

2. Dostępnymi metodami płatności dla kupujących są: szybka płatność Przelewy24 i przelew bankowy. Termin płatności za zamówienie wynosi 5 dni roboczych.

3. Po złożeniu zamówienia i zapłacie przez kupującego, pośrednik przesyła zamówienie do sprzedającego oraz dokonuje płatności za produkt, potrącając prowizję za usługę pośrednictwa handlowego, wykonaną dla sprzedającego. Sprzedający realizuje zamówienie i wysyła je bezpośrednio do kupującego. Czas dostawy wynosi 15-30 dni. Każda przesyłka posiada kod do śledzenia na stronach trackingowych. Płatność za pobraniem jest niedostępna.

4. Na całkowitą kwotę zamówienia składa się: cena produktu sprzedającego + cena dostawy sprzedającego + VAT E-commerce sprzedającego + prowizja pośrednika.

5. Kupujący, który zawarł umowę kupna-sprzedaży ze sprzedającym poza lokalem lub na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać metki. Można zwrócić koszulki bez nadruku lub z nadrukiem nazwiska piłkarza np. LEWANDOWSKI #9, MESSI #10, RONALDO #7. Koszulki z własnym nadrukiem imienia, nazwiska lub pseudonimu np. KAJTEK, KOWALSKI, KOWAL (nazwa+numer, sama nazwa, sam numer) nie podlegają zwrotowi. Art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawie konsumenta: Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Regulamin szczegółowy

§ 1 Definicje podmiotów

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) B&K Varcheck Ltd (usługodawca – pośrednik)
2) Sprzedający (usługobiorca – dostawca)
3) Kupujący (osoba fizyczna)

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Działalność B&K Varcheck Ltd opiera się na pośrednictwie handlowym „Dropshipping”. Firma nie posiada i nie sprzedaje towarów we własnym imieniu. Importerem towaru jest kupujący. VAT E-commerce jest rozliczany przez sprzedającego w imieniu kupującego w systemie IOSS.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej do zamówień, a także prawa i obowiązki kupującego, pośrednika i sprzedającego.

3. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Złożenie zamówienia oznacza:

a) akceptację regulaminu,
b) wyrażenie zgody kupującego na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz wykonywania praw i obowiązków w związku z zawartą umową kupna-sprzedaży między kupującym, a sprzedającym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182 z pózn. zm.) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
c) wyrażenie przez kupującego zgody na wykonanie przez pośrednika umowy „Dropshippingu”. Jednocześnie pośrednik informuje, że po spełnieniu umowy „Dropshippingu”, kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy „Dropshippingu” na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Oferta jest kierowana do osób fizycznych, dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c.

5. Wszelkie informacje przekazywane przez pośrednika za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej odnoszące się do towarów i ich cen, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c. i art. 66(1) k.c., a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy ze sprzedającym, zgodne z przepisem art. 71 k.c.

6. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez kupującego i sprzedającego umowy kupna-sprzedaży. Pośrednik prezentuje przekazane przez sprzedającego informacje na temat towaru tj. dane identyfikujące towar, opisy, zdjęcia i inne dane, umożliwiające kupującemu podjęcie decyzji o złożeniu zamówienia za pomocą strony internetowej i innych środków komunikacji elektronicznej, oraz przekazuje zamówienia i płatności do sprzedającego, potrącając prowizję za usługę pośrednictwa handlowego, wykonaną dla sprzedającego.

7. Na całkowitą kwotę zamówienia składa się: cena produktu sprzedającego + cena dostawy sprzedającego + VAT E-commerce sprzedającego + prowizja pośrednika.

8. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację towaru, przysługują wyłącznie sprzedającemu. Sprzedający udzielił pośrednikowi licencji na wykorzystanie zdjęć i opisów produktów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów produktów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do sprzedającego.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Podstawowym zadaniem pośrednika jest umożliwienie kupującemu złożenie zamówienia na stronie internetowej (zawarcie umowy kupna-sprzedaży ze sprzedającym).
2. Jeżeli kupujący zdecyduje się założyć konto na stronie internetowej, to pośrednik świadczy na rzecz kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na stronie internetowej. Na koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w na stronie internetowej. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego loginu oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
3. Założenie konta na stronie internetowej odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między kupującym a pośrednikiem zawierana jest umowa o prowadzenie konta na stronie internetowej. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz kupującego są nieodpłatne.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej z ofertami, pośrednik podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej z ofertami.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto na stronie internetowej.
3. W celu złożenia zamówienia, kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
2) Z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamówienie”.
3) Zalogować się do swojego konta na stronie internetowej, założyć konto lub kupić jako gość.
4) Podać adres do wysyłki zamówienia. Jeśli kupujący wcześniej dodał
określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania
albo podać inne dane.
5) Wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie.
6) Zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. Kupujący akceptuje regulamin tylko, jeśli
zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
7) Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Po kliknięciu w przycisk kupujący zostanie przeniesiony na stronę z danymi do przelewu bankowego lub serwis transakcyjny pozostałych form płatności. Po dokonaniu płatności, kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę internetową z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między kupującym, a sprzedającym.

§ 5 Płatność i dostawa

1. Dostępnymi metodami płatności dla kupujących są: szybka płatność Przelewy24 i przelew bankowy. Termin płatności za zamówienie wynosi 5 dni roboczych.

2. Czas dostawy wynosi 15-30 dni. Każda przesyłka posiada kod do śledzenia na stronach trackingowych. Płatność za pobraniem jest niedostępna.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu zamówienia i zapłacie przez kupującego, pośrednik przesyła zamówienie do sprzedającego oraz dokonuje płatności za produkt, potrącając prowizję za usługę pośrednictwa handlowego, wykonaną dla sprzedającego. Sprzedający realizuje zamówienie i wysyła je bezpośrednio do kupującego.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna-sprzedaży ze sprzedającym poza lokalem lub na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać metki. Można zwrócić koszulki bez nadruku lub z nadrukiem nazwiska piłkarza np. LEWANDOWSKI #9, MESSI #10, RONALDO #7. Koszulki z własnym nadrukiem imienia, nazwiska lub pseudonimu np. KAJTEK, KOWALSKI, KOWAL (nazwa+numer, sama nazwa, sam numer) nie podlegają zwrotowi. Art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawie konsumenta: Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać oświadczenie drogą mailową. Zwrot przesyłki pokrywa kupujący.

3. Sprzedający realizuje zwrot należności w ciągu 5 dni roboczych od daty odesłania produktu przez kupującego.

4. Pośrednik uzyskał od kupującego wyraźną zgodę na zawarcie umowy „Dropshippingu” i przed rozpoczęciem świadczenia przez pośrednika, klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia, utraci prawo odstąpienia od umowy „Dropshippingu”. Klientowi na mocy art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy „Dropshippingu”.

§ 8 Reklamacje

1. Termin na złożenie reklamacji (rękojmia) wynosi 2 lata od daty otrzymania produktu.

2. Produkt można zareklamować, wysyłając oświadczenie drogą mailową.

3. Przywrócenie zgodności towaru z umową może nastąpić poprzez: wymianę na produkt bez wad lub odstąpienie od umowy.

Podsumowanie definicji

 1. Cena – należność od kupującego dla sprzedającego z tytułu zawartej umowy kupna-sprzedaży przekazywana przez pośrednika.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedający – podmiot będący stroną umowy kupna-sprzedaży produktów prezentowanych na stronie internetowej, zawieranej z kupującym, zobowiązany do dostarczenia kupującemu produktów wraz z rachunkiem.
 4. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem oferty internetowej, polegający na przeniesieniu procesu wysyłki produktów na sprzedającego. Rola pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do sprzedającego, który realizuje wysyłkę produktów do kupującego. Dodatkowo pośrednik inkasuje należności i przekazuje je na rachunek bankowy sprzedającego, z zatrzymaniem należnej prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez kupującego i sprzedającego umowy kupna-sprzedaży.
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach oferty internetowej zobowiązuje pośrednika do przesłania zamówienia, celem zawarcia umowy kupna-sprzedaży między kupującym, a sprzedającym.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 7. Oferta internetowa – każda oferta odnosząca się do danego produktu, zarządzana przez pośrednika za pośrednictwem strony internetowej z ofertami, mająca na celu skojarzenie kupującego ze sprzedającym na zasadach Dropshippingu.
 8. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
 9. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.
 10. Pośrednik – B&K Varcheck Ltd, który realizuję usługę pośrednictwa handlowego Dropshipping. Zbiera zamówienia od kupujących i przekazuje je do sprzedającego, który realizuje wysyłkę produktów do kupujących. Pośrednik inkasuje należności i wysyła je na rachunek bankowy sprzedającego, z zatrzymaniem należnej prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez kupującego i sprzedającego umowy kupna-sprzedaży.
 11. Prowizja – wynagrodzenie należne pośrednikowi od sprzedającego za zbieranie zamówień od kupujących i przekazywanie ich do sprzedającego. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym, a sprzedającym.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 13. Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23).
 14. Towar – stanowiące własność sprzedającego rzeczy ruchome, prezentowane w ofercie internetowej.
 15. Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między pośrednikiem, a kupującym.
 16. Umowa kupna-sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy sprzedającym, a kupującym.
 17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 20. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
 21. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego przekazywane przez pośrednika do sprzedającego, zawierające w szczególności informacje w zakresie ilości produktów, miejsca dostawy oraz innych danych, umożliwiających zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym, a sprzedającym.

  Skorzystanie z oferty oznacza akceptację regulaminu przez kupującego. 
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2020 r.
  1 lipca 2021 r. została wprowadzona zmiana w regulaminie, dotycząca VAT E-commerce.